Fontenehusmodellen

Fontenehusene er humantiære frivillige stiftelser for mennesker med psykiske helseutfordringer. Det finnes i dag Fontenehus i flere av de store byene i Norge. Fontenehuset skal være en støtte for frivillige medlemmer med psykiske lidelser, hvor de får mulighet til rehabilitering og en nærmere tilknytning til nærmiljøet og samfunnet for øvrig. Gjennom deltakelse i den arbeidsorienterte dagen på huset får den enkelte mulighet til å utføre ulike praktiske gjøremål, ta ansvar, delta i et sosialt felleskap og gjennom dette styrke selvfølelsen. Målsettingen vil for noen være rehabilitering til ordinært arbeid, for andre å kunne komme inn i en deltidsjobb og for andre igjen er målsettingen mestring av egen sykdom og livssituasjon.

«Her får du tilrettelagte arbeidsoppgaver i et trygt, engasjerende og motiverende arbeidsmiljø med spesielt fokus på akkurat dine ressurser»
Sykepleiestudenter i praksis fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Likeverd som grunnleggende prinsipp

Fontenehusmodellen legger til grunn for en flat struktur, det betyr at alle møter og alle oppgaver for drift av huset skal medarbeidere og medlemmer delta i på lik linje. Medarbeiderenes viktigste oppgave vil være å oppmuntre og motivere til arbeid og deltakelse og delta side om side, men ikke gjøre arbeidet for medlemmene. De aller fleste setter pris på arbeidsfellesskapets gleder. På fontenehusene brukes arbeid bevisst for å skape tro på egne krefter.

«På Fontenehuset kan du komme som du er!»

Oda, 27 år

Med arbeid som metode

Fontenehusene bruker arbeid som metode for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få større muligheter til å skape seg et bedre liv. På Fontenehuset handler det om å mestre livet og få del i arbeidsfellesskapets helsebringende goder. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på et Fontenehus støtte til å mestre utfordringer også på andre områder i livet. På et Fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver.  Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Arbeidsdagen på et Fontenehus starter kl 0800 og avsluttes kl 1600. Medlemmene velger selv hva slags arbeid de ønsker å delta i, og melder seg til de ulike enhetene. Drift, Kontor og Kjøkken er arbeidsenheter som er gjenkjennelig for alle Fontenehus i Norge.

Arbeid som helsebringende effekt

På fontenehusene brukes arbeid bevisst for å skape tro på egne krefter. Medlemmene blir utfordret, får og tar ansvar og engasjeres i driften av sitt eget rehabiliteringstilbud. Arbeidsfellesskapet inspirerer den enkelte til å utfordre seg selv, styrker selvfølelsen og bidrar til at medlemmer setter seg nye realistiske mål. Med utgangspunkt i medlemmers evner, ønsker og ferdigheter bygges et fellesskap mange savner og alle trenger. En tilleggsbelastning av psykisk sykdom er ofte isolasjon og tap av relasjoner og gode nettverk. Fontenehuset kan fylle det tomrommet psykisk sykdom kan ha skapt.

Arbeidsfellesskapet på Fontenehuset utvikler relasjoner mellom medlemmer og mellom medlemmer og medarbeidere. Du får kolleger og venner som er gode ha i livet – også utenfor Fontenehuset. All erfaring viser at langvarige relasjoner og følelsen av tilhørighet er helsebringende.

Livet handler ikke bare om arbeid. Fontenehusene støtter også medlemmer på andre livsområder. For oss er det helt selvfølgelig å støtte medlemmer til å nå sine personlige mål. For noen er målet en meningsfull arbeidshverdag på Fontenehuset. Andre trenger hjelp til å rydde opp i en vanskelig livssituasjon med bank, NAV, bolig eller helsevesen. Mange har studier og jobb som sitt viktigste mål.

Alle som frivillig velger å delta i den arbeidsrettede dagen på Fontenehuset har bestemt seg for å søke endring i eget liv. All god rehabilitering starter med den enkeltes ønske om forandring. Målet er at hver og en lærer seg å mestre egne helseutfordringer.